E-shop

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro nákup služeb na webových stránkách www.PixelBrothers.cz nebo přímo u dodavatele prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel, provozovatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou jiný subjekt, než spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem a souvisejícími právními předpisy v platném znění.

Vymezení pojmů

Dodavatel / prodávající – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / právnická osoba - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kontaktní a fakturační údaje dodavatele

PixelBrothers s.r.o.
IČ: 09835423
DIČ: CZ09835423

Sídlo a provozovna:
Kopanina 464/10,
155 00 Praha

Plátce DPH.

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 343271.

Kontaktní osoba:
Michael Sajver
CEO / Project manager

www.pixelbrothers.cz
sajver@pixelbrothers.cz
info@pixelbrothers.cz 

1. Objednávka, přijetí objednávky, návrh řešení a potvrzení objednávky

Proces objednávky probíhá v několika krocích:

  1. Objednávka díla – vyplnění objednávkového listu. V některých případech je nutné doplnit potřebné podklady (např. technická dokumentace, přístupové údaje na server, apod.). Všechny tyto podklady by již měly být předmětem objednávky, případně si je dodavatel v případě jejich absence vyžádá1.
  2. Návrh řešení ze strany dodavatele včetně určení ceny a termínu dodání zakázky. V tomto kroku dojde také k předložení respektive podepsání smlouvy o dílo. První hodina práce je zdarma (jedná se zejména o úvodní konzultaci, případně o návrh řešení jednodušších projektů, o uzavření smlouvy o dílo apod.). U složitějších projektů může návrh řešení či vstupní analýza ze strany dodavatele znamenat časovou investici, která je vyšší, než 1 hodina. V takovém případě se již jedná o placenou službu podle aktuálně platného ceníku dodavatele, který je uveřejněn na webových stránkách dodavatele.
    Na základě schválení rozpočtu dojde k vystavení zálohové faktury se splatností 5 dnů.
  3. Potvrzení objednávky – přijetí zálohové platby na účet.
  4. Zahájení realizace – začátek prací.

2. Platební podmínky

Formy úhrady:

  • bankovním převodem

3. Cena zboží a služeb

Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo je konečná. Dodavatel je plátce DPH. Orientační ceny jednotlivých služeb a úkonů jsou uvedeny v ceníku uvedeném na www stránkách dodavatele. Ceny uvedené v ceníku se mohou lišit dle náročnosti návrhu řešení, zadaného díla apod.

4. Dodací lhůta

Termín dodání začíná dnem potvrzení objednávky respektive podepsáním smlouvy o dílo. Dodavatel termín dokončení určí vždy předem ve smlouvě o dílo na základě rozsahu objednávky v návrhu řešení. Termín dodání reflektuje kapacity dodavatele aktuální ke dni objednávky a může se lišit na základě délky prodlevy mezi objednávkou a potvrzením objednávky.

5. Doprava, dodání zboží, dokončení prací

Způsob dodání je stanovený v objednávkovém listu a smlouvě o dílo. Pracovní  soubory jsou majetkem dodavatele, pokud v objednávce není určeno jinak.

Je-li fyzické zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout. Zboží nebo služba se stává vlastnictvím kupujícího až do splnění platební povinnosti vůči prodávajícímu.

6. Právo na odstoupení

Jednostranné odstoupení od objednávky objednatelem / kupujícím u služeb je možné pouze písemnou formou a pro a po úhradě dosavadních prací, administrativy a dalších dílčích úkonů. K tomuto vyúčtování slouží již uhrazená záloha a v takovém případě je nevratná. Pokud jsou práce ve stádiu 50 % a více, je nutné tento čas nad rámec zálohy uhradit také a bude dopočítán podle skutečnosti.

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, jestliže měl objednatel poskytnout k provedení díla součinnost v přiměřené lhůtě, která však marně uplynula, a pokud objednatele na tuto možnost upozornil.

Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy objednatel trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově písemném upozornění.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, a pokud zjistí, že zhotovitel dílo neprovádí s potřebnou péčí, či jinak porušuje svoji povinnost, tak může požadovat po zhotoviteli zjednání nápravy. V případě, že zhotovitel nápravu nezajistí, má pak objednatel právo od smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprávněn od smlouvy v důsledku zvýšení ceny určené odhadem odstoupit, a to bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o zvýšení ceny, pokud je nutné určenou cenu podstatně překročit. Odstoupení musí být provedeno bez zbytečného odkladu od doručení oznámení o vyšší ceně, jinak se má za to, že se zvýšením souhlasí.

Objednatel je pro případy, kdy zhotovitel požaduje zvýšení ceny stanovené odkazem na rozpočet, který byl sjednán s výhradou nezávaznosti nebo neúplnosti, o více než 10 % rozpočtované ceny oprávněn odstoupit od smlouvy, avšak musí zhotoviteli nahradit doposud provedené práce.

V případě nákupu produktů určených k dalšímu prodeji (jakýkoliv digitální obsah na e-shopu), zaniká jakýkoliv nárok na odstoupení od smlouvy v případě, že již došlo k dodání tohoto digitálního obsahu. Veškeré nedostatky je možné řešit prostřednictvím reklamace, nebo zakázkového rozvoje.

7. Reklamace

Kupující je povinen dodané dílo při převzetí důkladně prohlédnout a zkontrolovat.

Důvody reklamace:

  • dílo se nehodí k účelu, pro který mělo sloužit;
  • dílo neodpovídá provedením smluvenému vzorku nebo předloze;
  • dílo nevyhovuje požadavkům právních předpisů

Zhotovitel poskytuje dle zákona v platném znění záruční dobu v trvání 24 měsíců za podmínky uvedené v zákoně, že vadu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu poté, co ji zadavatel zjistí. V případě, že bude zjištěno cizí zavinění, bude čas strávený na řešení reklamace účtovaný na vrub zadavatele podle platného ceníku, který je uvedený na webových stránkách.

8. Ochrana osobních údajů

Prodávající respektuje zákon na ochranu osobních dat a chrání je před zneužitím (viz ochrana osobních údajů).

9. Řešení sporů

Všechny spory vznikající z uzavřené smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi smluvními stranami, budou řešeny dle příslušných právních předpisů v platném znění.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 24.12. 2020 do odvolání.

Změna VOP je dodavatelem vyhrazena s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu respektive ve smlouvě o dílo. Obsahuje-li smlouva o dílo úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou od znění těchto VOP, má přednost znění smlouvy o dílo.


1 Z důvodu zachování platnosti termínu dodání je nutné mít tyto podklady k dispozici již před samotnou objednávkou, nejdéle však při schvalování navrženého rozpočtu. Schvalování rozpočtu probíhá písemně a bude uveden ve smlouvě o dílo.